Fermer
no thumb
Tibḥirt n tmedyazt taqbaylit tettnerni, tettimγur, tgemmu deg ass γer wayeḍ s wudmawen imaynuten, imi iẓuran n teqbaylit i ireṣṣan fkan-d ixulfa i yesnarnin di ccan n tmedyazt d yedles n teqbaylit, rrnan-d cbaḥa i tefsut s tizzegzewt n yijeğğigen.
touat-katia
Tikkelt-agi, d Katia TOUAT, yell-is n ttadert n Yibekkaren taγiwant n Wizgan id-yufraren deg wemḍiq amezwaru di tfaska n tmedyazt n teqbaylit, id-hegga tiddukla tadelsant Adrar n Fad n taddert At Smaεil di temnaḍt n Bgayet, di tezrigt-is 13 id-yellan deg ussan n 26, 27 d 28 maγres yezrin γef teγzi n 03 n wussan.
tamedyazt-agi tilemẓit, tlul ass n 11 unbir aseggas n 1988, si temẓi-s teḥmel tamedyazt, yeččur wul-is d tayri n yedles n teqbaylit, imi i t-tteka di deqs n tfaskiwin n tmedyazt, am tfaska n Yusef Uqasi, tafaska n yetri adelsan n Weqbu, timzizzelt n Lwenas Maεtub d tiyaḍ niḍen.

Dγa Katia Touat, teggul ur teḥnit akken ad-tekki di tfaskiwin d tezizla n tmedyazt n teqbaylit anda tebγu tilli almi tḥella-d amḍiq amezwaru.

Dayen id-yeḍran, imi Katia tewweḍ γer yeswi, tukka di temzizelt n tfaska tadelsant n tmedyazt n teqbaylit “Adrar n Fad” s 03 n yisefra s wayes id-tufrar deg wemḍiq amenzu s ugemmaḍ n 15,28 γef 20, isental n yisefra-agi, Uxmisen, Abrid s abrid-ik akked Tagut.

Aṛwiɣ aḥrured ɣef ṛebɛa
Ṛɣiɣ ɣef zday n lqedd
Iɣersiwen tezdeɣ llafɛa
Lluẓen win ara walin ibedd
Teẓẓa-aɣ yir zarriɛa
Teqqen-aɣ s imi n lemdawed
Qelleɛ-d ay aḍar si lqaɛa
Yeḍlan ammus i usired

D isefra i yebnan γef lqaleb n usefru, ččuren d isaγ d lemεani n teqbaylit, imeslayen-is rennun-d abeḥri iturett. Mgaraden isefra akken imgaradent tlufa.
Tilemẓit-agi, teffures tagnit asmi i tella d tanelmadt di tseddawit n Lmulud n At-Mεemmar n Tizi-Wezzu, telmed tamedyazt deg wexxam n yedles n Lmulud At-Mεemmar n temdint-agi n Tizi-Wezzu.
Katia teseqdac aṭas awal, tefka azal i talγa d tmawalt, imi nufa-d tesekcem-d imeslayen iqburen, lebγi-s akken ad tesekfel ayen iruḥen, i usejhed n teqbaylit. Tebγa ad-tili ataεwint ideg ara-ttagment tsutiwin id-iteddun.
Γer tagara, Katia Touat tessarem akken tamedyazt-is i yellan di timawit ad-tuγal γer tira s umsazreg n wedlis.

Islam Bessaci

Rédaction

L'auteur Rédaction