Fermer
16265855_10206135029213522_1375971850599646287_n

Labeεda tazγent n tsartit i tedder tmurt n Lzzayer deg seggasen n 90 di lqarn yezrin, anda yeεreq cced n uyeddid, yuεar laḥsab i tifin, tegdi tezdaγ yal amdan, rrebrab yesqiṭṭiε deg azal, agdud azzayri ttawin lewhi s wallen anda ara d-ibban wergaz ara d-yarren asirem, diffaden d tebγest.

Dγa yuγal-d niqal usirem, imi ass n 14 yennayer 1992, Mohamed Boudiaf yuγal-d γer tmurt n Lezzayer akken ad yejber iγisi yewten di tmurt, imi lawan-nni yal tazγunt tettεummu di Lezzayer. Imḍebbren n tallit –nni teffeɣ-asen afus, gguman ad d-afen abrid ara yessufɣen ɣer tifrat, imi zzhir yuɣ tuddar d temdinin. Dγa Mohamed Boudiaf yellan yettwanfa mi akken tufrar tagut ɣef tmurt imi tiktiwin-is mgaradent aṭas γef tid n wid yeṭṭfen adabu s yiɣil, yugi leḥkem n leγder, leḥkem n ukabar awḥid, yerra-d i teγri n tmurt-is, yenna dakken talwit d tifrat n tmurt n Lezzayer ad ilint s tugdut. Yewwi-d yid-s amecwar γezzifen, yebda lebni n tmurt γef tidet. 166 n wussan kan iruḥ niqal yerra-d asirem i ugdud azzayri, yerra-d ifadden i yimdanen i ifeclen niqal, yerra-d tayri γer wulawen, yesfeḍ asigna γef tmurt, maca iεdawen n tmurt akked tudert zgan εussen di yal amḍiq di yal lawan. Imi, ass n 29 yunyu 1992 γef 11h15, tamurt n Lezzayer yeγli-yas ujgu alemmas, yeγli yiwen n urgaz yesεan azal, yesrafeg usirem, imi Mohamed Boudiaf nγan-t yemcumen di temdint n Σennaba.

Tudert n uselway

Mohamed Boudiaf, ilul ass n 23 yunyu 1919 di temnaḍt n Ouled Madi Lwilaya n Msila. asmi yeḥbes ulmud-is deg useggas n 1942, yekcem γer uxeddim γer srabes n Leγrama di temnaḍt n Jijel. Syen yekcem γer ukabar n waγref Azzayri (PPA) anda yuγal d aγalat n tudsa n lbaḍna (OS) di temnaḍt n Qṣenṭina deg useggas n 1947.

Di 1950, icureε, anda i ḥekmen fell-as s lḥebs. 3 n yiseggasen mbeεd (1953) yunag γer tmurt n Fransa, syen yekcem γer ukabar n MTLD. Ur iεeṭṭel ara, ikcem-d γer tmurt n Lezzayer anda yuγal d imḍebber aεlayan n tudsa n C.R.U.A. (Comité Révolutionnaire pour l’Unité et Action), yella daγen ger terbaεt n 22 i yessekren tagrawla n tmurt n Lezzayer ass n umenzu n wember 1954. Deg tuber 1956 yettwaṭṭef netta akked yimeddukal-is gar-asen Ait Ahmed d wiyiḍ di tmesrifegt i ten-id-yewwin seg tmurt n Lmerruk γer Tunes. Asmi tefra tegrawla tazzayrit, mass Mohamed Boudiaf islul-d Akabar n Tegrawla tanemlayt (Parti de la Révolution Socialiste). Deg yunyu 1963 yettwaḥbes s wufus n Ben Bella, εezlen-t γer unẓul n tmurt n Lezzayer azal n 3 n wagguren, syen iruḥ γer tmurt n Lmerruk. Aseggas n 1972, yettruḥ yettuγal ger tmurt n Fransa d tmurt n Lmerruk, iqeddec γef ukabar-is (P.R.S.) am wakken i iqeddec daγen deg yiwet n tesγunt El Djarida, anda yella d imḍebber fell-as. Mbeεd tamettant n uselway Azzayri Houari Boumediene deg useggas n1979, yerra talast i ukabar-is P.R.S, yuγal ixeddem i lfayda-s deg lewzin n Lyajur di temnaḍt n Kénitra di Lmerruk. Yettwanγa ass n 29 yunyu 1992 γef 11h15 di temdint n Σennaba tamurt n Lzzayer.

Islam Bessaci

Rédaction

L'auteur Rédaction