Fermer
Culture loisirs

Taddart Iḥiṭusen

  12308239_440705532806955_8084433827886304638_n

  IḤIṬUSEN. Tetwassen aṭas s yisem n iḥeddaden. Zik, yella uxxam n tiḥuddeda yesɛa 7 n zzbari, izehher am teɣrast n tzizwa. Tugget n yimezdaɣ ttuɣalen d iḥeddaden, win yeɣran yeɣra, wayeḍ ad yuɣal d aḥeddad.Taddart-iw, ur telli d tameqrant, ur telli d tamecṭuḥt, d talemmast, maca tuget n yimezdaɣ-is ttidiren deg usamar n tmurt n Lzzayer, kra di tmurt n Fransa akked kanada.

  Taddart-iw tebḍa ɣef 7 n yigmamen: Annar, Taɣaza, Lḥara n at Aɛli, lɛezla, Agaraj, Lḥara n at Musa, Tabuccict. Tebɛed s yiwen n ukilumiter ɣef  tɣiwant n Buzgan. Ma tebɣiḍ ad tt-ruḥeḍ ɣer-s, ad tt-ɛeddiḍ Tabucict neɣ Agaraj. Ma tekkiḍ-d si temdint n Buzgan,akken kan ara tawḍeḍ s Agaraj, ilaq ad tt-berneḍ ɣef  zelmeḍ, ad  tt-ruḥeḍ ɣer Lɛezla, send ad tawḍed, ad t-afeḍ azamul n yimeɣrasen i yukan di ṭṭrad n 54-62. Mi tewweḍ-ḍ ɣer Lɛezla, ad tt-waliḍ aɣerbaz amezwaru, s yenna, ad tt-aliḍ ɣer Tɣaza, send ad tawḍeḍ ad t-afeḍ tala taqdimt, mi tewwḍeḍ ar tɣaza, ma tebɣiḍ ad tt-ruḥeḍ  ɣef yeffus ɣer lḥara n at Aɛli,  ad ttkemmleḍ ɣer tbucict.

  Ma tebɣid ad tt-ruḥeḍ ɣef zelmeḍ, ad tafeḍ lǧamaɛ ɣef yidis-is axxam n tiḥuddeda. Syenna, tzemreḍ ad tt- ruḥeḍ ar Wennar anida yella uḍummu n tadart. S yenna i d abrid ɣer tmeqbart id yezgan deg umkan iwumi qqaren lqern, anda tella daɣen tala iwumi neqqar :”tala n lqarn. S nnig lqern, yella uqacuc n lqern.Zik, yal tawacult tesɛa yiwen neɣ ugar n sin n yiḥeddaden. Deg tallit-ni, ulac icumuren di taddart, imdanen ttgallan s 7 n zzbari n Iḥiṭusen !Ass-a,  tbeddel teswiɛt, axxam n tiḥuddeda temdel tewwurt-is, yuli-t uɣebbar, ilmeẓyen n wassa, ɣunzan amahil-a n tiḥuddeda. Fernen ad menḍaren deg yiberdan, ad tekkin ɣef leḥyuḍ n taddart wala ad xedmen akken xedmen imezwura-nsen, ad ṭṭfen deg wansayen n lejdud-nsen. Yal ass, ad tt-cektin, ad tt-lummun zzher-nsen id ten-id-yesseɣlin di tmurt-a ideg neqqen tirga d usirem.

  Bussaɛd Ḥemar-Dbk

  Merci de partager si vous aimez!
  Mots clés : Une
   Rédaction

   L'auteur Rédaction