Fermer
no thumb

Ilmend n wass aγelnaw n unaẓur i d-yettilin yal assegas ass n 8 yunyu, yal tamnaḍt n 4 n tγemmar n tmurt n Lzzayer sewjaden-d timeγriwin yemxalafen d tajmilt i unaẓur. b_1_q_0_p_0

Di tegnit am tagi yessulef fell-aɣ ad d-nebder anaẓur xersum s tewzel n wawal acku akken nebɣu newwi-d awal fell-as, ur nezmir ara ad d-nezzi yakk ɣef wayen yexdem. Taẓuri d lebḥer lqayen, d lebḥer wessiεen, ur yezmir yiwen ad t-yelḥeq akken yebɣa. Ihi taẓuri d tafat n wallaɣ, d iṭij n wass, d tiziri n yiḍ, d tilelli n wemdan. Taẓuri tessakay amdan yellan yeɣfel, tettak tisura swayes ara ldint tiwwura n unekcum s wulawen anda teẓẓun tayri.

aẓuri ur tesεi ara tilisa, tessengugga idurar, tzegger lebḥur, tcerrig igenwan, ur tettağğa amḍiq, yal tiɣmert di ddunit tewweḍ-itt.Anaẓur yessen d acu i d azal n tẓuri, yeẓra d acu i ilaqen ad t-yernu i tussna n tẓuri ara iɣellten wid yessaramen ad ifriren gar leğnas. Anaẓur yettḥussu, d anafray, ismendag allaɣ-is, iẓemmi-t akken ad iniwel taẓuri swayes yezmer ad d-icekti, ad yessufeɣ afrayen-is, syen ad yezreε tamusni-s d tẓuri-s.Taẓuri d tilleli, ur tcudd ara ɣer yiwen n umḍiq, tleḥḥu, tessuruf tilisa, trezzef si wa ɣer wa, ur tkeffu ara deg-s lɣella, ur tesεi ara taggara. Dima yettlalay-d umaynut ɣef umaynut.

Maca i tmurt-nneγ izerfan n unaẓur ulac-iten, sarwaten ttεebin wiyaḍ, teḍra yid-sen am tcemmaεt, trreq tettfaka tettak tafat i wiyaḍ. Ihi anaẓur yuklal ayen yugaren tajmilt-agi.

Islam Bessaci

Rédaction

L'auteur Rédaction